Umerjanje / Kalibracije – Temperatura


Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti

Celotno prilogo k akreditacijski listini si lahko ogledate na spletni strani Slovenske akreditacije.

Merjena veličina
Measured quantity & field

Območje
Range                             

CMC izražena kot razširjena negotovost  
CMC Expressed as an Expanded Uncertainty

Opombe
Notes

Uporovni termometri / Resistance thermometers

 

-85 °C do/to 265 °C

0,01 °C

 

265 °C do/to 450 °C

0,2 °C

 

450 °C do/to 650 °C

0,3 °C

 

Termopari / Thermocouples

 

-50 °C do/to 0 °C 

0,5 °C 

Ne velja za tipe / not valid for types: J, E, T, K in/and N

0 °C do/to 100 °C

0,4 °C

100 °C do/to 400 °C

0,3 °C

-85 °C do/to 265 °C

0,1 °C

Ne velja za tipe / not valid for typesR in/and S

265 °C do/to 400 °C

0,2 °C

400 °C do/to 650 °C

0,3 °C

Ne velja za tip / not valid for type: T

650 °C do/to 1000 °C

1,2 °C

1000 °C do/to 1085 °C

1,2 °C

Ne velja za tipa / not valid for types: E, in/and T

1085 °C do/to 1200 °C

2,3 °C

Hladni konec / Cold Junction

0 °C 

0,05 °C

 

Tekočinski termometri / Liquid-in-glass thermometers

** glej Opombe / see Notes

 

-85 °C do/to 265 °C

0,02 °C

razdelek skale / scale (division) 0,01 °C

0,02 °C

razdelek skale / scale (division) 0,02 °C

0,02 °C

razdelek skale / scale (division) 0,05 °C

0,04 °C

razdelek skale / scale (division) 0,1 °C

0,08 °C

razdelek skale / scale (division) 0,2 °C

0,2 °C

razdelek skale / scale (division) 0,5 °C

0,4 °C

razdelek skale / scale (division) 1 °C

0,8 °C

razdelek skale / scale (division) 2 °C

Indikacijski termometri (termometri s prikazovalnikom) /Self indicating thermometers

** glej Opombe / see Notes 

 

-85 °C do/to 265 °C

0,01 °C

 

265 °C do/to 400 °C

0,2 °C

 

400 °C do/to 650 °C

0,3 °C

 

650 °C do/to 1085 °C

1,2 °C

 

1085 °C do/to 1200 °C

2,3 °C

 

Elektronski termometri z analognim električnim izhodnim signalom / Electronic thermometers with analogue output signal

 

-85 °C do/to 265 °C

0,01 °C

 

265 °C do/to 400 °C

0,2 °C

 

400 °C do/to 650 °C

0,3 °C

 

650 °C do/to 1085 °C

1,2 °C

 

1085 °C do/to 1200 °C

2,3 °C

 

Ovrednotenje temperaturno krmiljenih komor /  Evaluation of temperature controlled chambers

Temperaturne kalibracijske kopeli, komore / Temperature calibration baths, chambers

*** glej Opombe / see Notes 

 

-85 °C do/to 265 °C

0,05 °C

 

265 °C do/to 450 °C

0,2 °C

 

450 °C do/to 650 °C

0,3 °C

 

650 °C do/to 1000 °C

1,5 °C

 

Suhi kovinski kalibratorji temperature / Temperature dry-block calibrators

 

 

-85 °C do/to 100 °C

0,06 °C

 

100 °C do/to 150 °C

0,1 °C

 

150 °C do/to 250 °C

0,2 °C

 

250 °C do/to 450 °C

0,3 °C

 

450 °C do/to 650 °C

0,4 °C

 

650 °C do/to 1000 °C

1,3 °C

 

1000 °C do/to 1200 °C

2,3 °C

 

** V navedenih območjih (točki 10.3 in 10.3.1) se izvajajo tudi kalibracije naslednjih termometrov: stekleni tekočinski termometri za posebne namene, valilni termometri, medicinski humani termometri, veterinarski termometri, medicinski električni termometri za kontinuirano merjenje temperature človeškega telesa, medicinski električni termometri za merjenje maksimalne temperature človeškega telesa, termometri za HACCP. / In stated ranges (items 10.3 and 10.3.1) also the calibrations of the following thermometers are carried out: liquid-in-glass thermometers for special purposes, hatching thermometers, medical (human) thermometers, veterinary thermometers, medical electrical thermometers for continuous measuring of temperature of human body, medical electrical thermometers for measuring of maximum temperature of human body, thermometers for HACCP. 
*** V navedenem območju se izvajajo tudi ovrednotenja sušilnikov, inkubatorjev, hladilnikov, zamrzovalnikov, komor in termostatiranih prostorov in tekočinskih kopeli. / In stated range also the evaluations of the followings is carried out: dryers, incubators, refrigerators, freezers, chambers and temperature controlled rooms and liquid baths.