Izobraževanje

Dandanes je temeljni ključ do uspeha neprestano učenje in razvoj. V LMPS skrbimo za izobraževanje na področju meroslovja, tako študentov kot tistih, ki iščejo dodatna strokovna znanja po končanju šolanja. V študijsko-izobraževalnem procesu, ki poteka na Fakulteti za strojništvo, sodelujemo na vseh treh študijskih stopnjah prenovljenega bolonjskega študija. Študenti pri učnih vsebinah predmetov spoznavajo kako meriti, s čim meriti in predvsem tudi kako ovrednotiti ter ponazoriti izmerjene vrednosti različnih procesnih veličin stanja. Poleg fizikalno-teoretičnih izhodišč delovanja merilne opreme in merilnih sistemov je velik poudarek tudi na samostojnem praktičnem izvajanju različnih preizkusov in vaj, ki jih študentje opravljajo v našem laboratoriju. Več…

Raziskave in razvoj

Osrednje področje našega znanstvenega in strokovnega raziskovalnega dela je meroslovje, s poudarkom na meroslovju procesnih veličin: pretok tekočin (plini, kapljevine), tlak in temperatura. Raziskujemo in razvijamo etalonsko merilno opremo in merilne metode za statična in dinamična merjenja. Raziskovalne aktivnosti izvajamo v okviru programske skupine ter drugih mednarodnih in domačih raziskovalnih projektov. Velik obseg naših referenčnih meroslovnih zmogljivosti je tudi akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 (Slovenska akreditacija, LK-015). Več…

Merjenje in umerjanje

Zgodovina merjenja in umerjanja sega daleč nazaj v zgodovino sodobne civilizacije. Velik mejnik v sodobni zgodovini predstavlja Metrska konvencija iz leta 1875, s katero je (takrat) 17 držav vzpostavilo organizacijsko meroslovno infrastrukturo, ki omogoča enotno delovanje na področju merskih enot. V sredini 20. stoletja je prišlo do oblikovanja sistema SI merskih enot, ki so realizirane s pomočjo primarnih meroslovnih etalonov, s katerimi se vzpostavlja veriga meroslovne sledljivosti na nižje ravni meroslovja. Za sledljivost merjenja oz. neprekinjeno verigo primerjav meroslovnih značilnostih z umerjanji različnih merilnikov procesnih veličin skrbimo tudi v LMPS. Uradno od strani države smo že več let akreditirani za področji merjenja tlaka in temperature, v letu 2012 pa smo prejeli tudi akreditacijo za področje merjenja majhnih pretokov različnih plinov. Več…