Raziskave in razvoj


Osrednje področje našega znanstvenega in strokovnega raziskovalnega dela je meroslovje, s poudarkom na meroslovju procesnih veličin: pretok tekočin (plini, kapljevine), tlak in temperatura. Raziskujemo in razvijamo etalonsko merilno opremo in merilne metode za statična in dinamična merjenja. Raziskovalne aktivnosti izvajamo v okviru programske skupine ter drugih mednarodnih in domačih raziskovalnih projektov. Velik obseg naših referenčnih meroslovnih zmogljivosti je tudi akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 (Slovenska akreditacija, LK-015).